Your cart is empty

  • Adaptasyon Animal

Adaptasyon Animal

Koleksyon Syans

by Julie K. Lundgren

$12.50

Description

Cat #: B700KE  

Bilingual English - Haitian Creole  

Èske ou janm poze tèt ou kesyon sou wòl lasyans nan lavi ou ak nan  anviwonman ou? Plant yo ki ap grandi e fleri, Solèy la ki leve pou chofe tè a, epi matyè ki ap transfòme soti nan yon fòm pou ale nan yon lòt... tout se koze lasyans. Koleksyon Syans Mwen se yon seri liv ki pèmèt nou esplore epi devlope konesans nan syans lavi, nan syans fizik, nan syans latè ak nan teknoloji. Ti libreri sa a alinye avèk estanda NSTA (Asosyasyon Nasyonal Pwofesè Syans) pwopoze. Tout liv yo gen tèks ki enteresan avèk desen an koulè pou timoun nan nivo jaden-danfan jiska twazyèm ane.

Èske ou Pare?

Si ou pare... annavan!

Number of Pages: 25
Size:                      8in x 8in
ISBN Number: 9781626322479  

Different themes of the collection: 
Matyè / Matter:     SP066KE   $67.50
Lavi Plant / Plant:            SP065KE  $67.50
Lavi Animal / Animal Life Circle:     SP064KE  $67.50
Metòd Lasyans / Science Method:      SP069KE  $67.50
Latè ak Lespas / Earth and Space:             SP067KE  $67.50
Fòs, Enèji ak Mouvman / Force, Energy and Motion:  SP068KE   $67.50 

The collection is available in:
Haitian Creole:      SP049KE  $299.50
Bilingual English Haitian Creole:   SP049K $299.50 

Science Collection