Your cart is empty

  • Mwen Konn Fache

Mwen Konn Fache

by Heurtelou Maude

$5.00

Description

B1184K  

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de timoun, Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo konnen, sa yo santi ak sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Fache, Klodèt ak Remi viv plizyè sitiyasyon kote youn takinen lòt, osinon, yon lòt moun fè yo fache. Konbyen tan fache sa a ap dire? Li ti liv sa a pou ou chèche konnen. Liv sa a disponib tou nan Gwo Fòma pou pwofesè.

The I Know Collection includes a set of books where two characters, Claudette and Remy, share with young readers what they know, they feel or they see.

In this story, I Can Be Upset, Claudette and Remy experience situations where one upsets the other, or, someone else causes one of them to be upset. How long they can stay mad? Read this book to inquire. This book is also available in Big Book format for teaching purposes.

ISBN Number: 9781626324947