Your cart is empty

  • Mwen Konn Fache

Mwen Konn Fache

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de

timoun, Klodèt ak Remi, ap pataje ak jenn lektè yo sa yo

konnen, sa yo santi ak sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konn Fache, Klodèt ak Remi viv plizyè

sitiyasyon kote youn takinen lòt, osinon, yon lòt moun fè yo

fache. Konbyen tan fache sa a ap dire? Li ti liv sa a pou ou

chèche konnen. Liv sa a disponib tou nan Gwo Fòma pou

pwofesè.

The I Know Collection includes a set of books where two

characters, Claudette and Remy, share with young readers

what they know, they feel or they see.

In this story, I Can Be Upset, Claudette and Remy experience

situations where one upsets the other, or, someone else causes

one of them to be upset. How long they can stay mad? Read

this book to inquire. This book is also available in Big Book

format for teaching purposes.