Your cart is empty

  • Mwen Konnen Yon Pwezi

Mwen Konnen Yon Pwezi

by Heurtelou Maude

$6.50

Description

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de

timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo

konnen, sa yo santi osinon sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Yon Pwezi, Klodèt,

Remi ak zanmi yo esprime nan yon pwezi sa yo santi pou

moun ki elve yo. Liv sa a disponib tou an gwo fòma pou

pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books where

two characters, Claudette and Remy, share with young

readers what they know, they feel or they see.

In this story, I Know a Poem, Claudette, Remy and

friends express their feelings for the people who raised

them. This book is also available in big book format for

teaching purposes.