Your cart is empty

  • Mwen Konnen Kreyòl

Mwen Konnen Kreyòl

by Heurtelou Maude

$7.00

Description

Koleksyon Mwen Konnen gwoupe yon seri liv kote de

timoun, Klodèt ak Remi ap pataje ak jenn lektè yo sa yo

konnen, sa yo santi ak sa yo wè.

Nan istwa sa a, Mwen Konnen Kreyòl, Klodèt ak Remi

kominike ak dwèt yo pou yo pataje sa yo konnen nan lang

Kreyòl Ayisyen an. Liv sa a disponib tou nan Gwo Fòma

pou pwofesè.

The “I Know Collection” includes a set of books where

two characters, Claudette and Remy, share with young

readers what they know, they feel or they see.

In this story, I Know Creole, Claudette and Remy

communicate with their fingers to share their knowledge

of the Haitian-Creole language. This book is also

available in Big Book format for teaching purposes.