Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Gwo ak Piti / Big and Small
Gwo ak Piti /
Big and Small

Gwo ak Piti / Big and Small

  • Author : Heurtelou Maude
  • ISBN : 9781643823935
  • Cat. Number : B1616KE
  • Price : $6.95
  • Collection : Koleksyon Pazapa
  • Quantity :
Description

Language : Haitian Creole/ English

Koleksyon Pazapa gen 30 liv ladan l, an kreyòl. Liv sa yo konsevwa pou yo suiv pwogresyon, epi, evalye nivo lekti endepandan timoun, depi jadendanfan rive jouska senkyèm ane lekòl primè. Yo suiv pwogresyon ki konparab ak Rigby Literacy Levels, PM Benchmark osinon Fountas and Pinnell. Menm jan ak lòt tablo konparezon lekti yo, nou ankouraje moun ki ap evalye lektè a pou li ajiste korelasyon yo dapre evalyasyon pa l, epi, selon pwòp jijman pwofesyonèl li.

 

The Pazapa collection has 30 books in it. Gwo ak Piti can be found in Creole and English. These books are designed to follow progression and assess children's independent reading levels from kindergarten through fifth grade. They follow progressions comparable to Rigby Literacy Levels, PM Benchmark or Fountas and Pinnell. As with other reading comparison charts, we encourage the evaluator to adjust the correlations based on their own evaluation and professional judgment.