Your cart is empty

  • Home
  • /
  • Koleksyon Syans / Science Collection
Koleksyon Syans / Science Collection

Koleksyon Syans / Science Collection

  • Author : Educa Vision Inc.
  • ISBN : 9781643825427
  • Cat. Number : SP049KE
  • Price : $299.50
  • Collection : Koleksyon Syans / Science Collection
  • Quantity :
Description

Language : HAITIAN CREOLE

Cat #: SP049KE  

36 Different Titles Bilingual EnglishHaitian Creole.

A collection of 36 books  organized into 6 science themes in English and HaitianCreole:

Science collection / Koleksyon Syans SP049KE 

Lavi Plant / Plant:
Kijan Plant Grandi / How Do Plants Grow?
Adaptasyon Plant / Plants' Adaptation
Myèl, Polèn ak Semans / Seeds, Bees, and Pollen
Plant yo kapab fè manje yo bezwen / Plants Make Their Own Food
Etap nan Lavi Plant / Plant Life Cycles
Pye Pòm avèk sezon yo / Apple Trees and the Seasons

Fòs, Enèji ak Mouvman / Force, Energy and Motion: 
Gravite! Èske li rale w / Gravity ! Do you feel it?
Zap! Men Kouran! / Zap ! It's Electricity
Kanpe ak Derape, Vit ak Dousman! / Stop and Go, Fast and Slow
Mwen Itilize Machin Senp / I Use Simple MaCHINESE
Fòs Leman / Magnet Power
Lonbraj Mwen / Me and My Shadow

Metòd Lasyans / Science Method: 
Mwen Kapab Sèvi ak Zouti Lasyans / I use Science Tools
Lasyans an Sekirite / Science Safety Rules
Mwen Kapab Sèvi ak Souri / I Use a Mouse
Natirèl? Atifisyèl? / Natural or ManMade
Animal ann klase yo / Let's Classify The Animals
Vivan oswa NonVivan / Living or Nonliving

Matyè / Matter:
Gen matyè sou tout fòm / Matter Comes in all Shapes
Matyè ki Kapab Fonn / Melting Matter
Ak kisa li fèt? What is It Made Of?
Solid? Likid? Solid or Liquid
Flote ak Koule / Floating and Sinking
Kote dlo a ale / Where Did the Water Go?

Latè ak Lespas / Earth and Space:
Lannuit ak Lajounen / Day and Night
Latè Panche! Latè Vire! / Earth is Tilting
Tan ak Klima / Studying Weather and Climates
Solèy nou an bay lavi / Our Sun Brings Life
Kijan Tan an Ye Jodi a? / What's The Weather Like Today?  
Sifas Latè ap Chanje / Earth's Changing Surface

Lavi Animal / Animal Life Circle:  
Ak Kiyès Mwen Sanble? / Who Do I Look Like?
Adaptasyon Animal / Animals' Adaptation
Chèn Alimantè / What's On The Food Chain Menu
Kijan Bèt yo Siviv nan sezon Ivè? / How Do Critters Do in The Winter?
Kouri, Naje, Vole / Run Swim Fly
Abita Animal / Animals' Habitats

Different themes of this collection: 
Matyè / Matter:     SP066KE   $67.50
Lavi Plant / Plant:            SP065KE  $67.50
Lavi Animal / Animal Life Circle:     SP064KE  $67.50
Metòd Lasyans / Science Method:      SP069KE  $67.50
Latè ak Lespas / Earth and Space:             SP067KE  $67.50
Fòs, Enèji ak Mouvman / Force, Energy and Motion:  SP068KE   $67.50 

 

The collection is also available in Haitian Creole:      SP049K  $299.50

Science Collection